Tháng 6 - Đào tạo miễn phí sử dụng phần mềm GOM Inspect Professional - Coming soon